hockenheim.de: Das Internet-Portal für Hockenheim
URL: http://www.hockenheim.de/main/rathaus_politik/politik/sitzungstermine2/termine12Rathaus & Politik
Termine 2012

Termine 201212.01.2012 - 18:30:00 Uhr Jugendgemeinderatssitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

17.01.2012 - 17:00:00 Uhr Hauptausschuss-Sitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

Ort: Bürgersaal des Rathauses

25.01.2012 - 18:00:00 Uhr Gemeinderatssitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

Ort: Bürgersaal des Rathauses

Ort: Bürgersaal des Rathauses

08.02.2012 - 17:00:00 Uhr Werkausschuss-Sitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

09.02.2012 - 18:30:00 Uhr Jugendgemeinderatssitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

14.02.2012 - 17:00:00 Uhr Hauptausschuss-Sitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

29.02.2012 - 17:00:00 Uhr Gemeinderatssitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

07.03.2012 - 17:00:00 Uhr Werkausschuss-Sitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

Ort: Bürgersaal des Rathauses

13.03.2012 - 17:00:00 Uhr Hauptausschuss-Sitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

15.03.2012 - 18:30:00 Uhr Jugendgemeinderatssitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

21.03.2012 - 18:00:00 Uhr Gemeinderatssitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

Ort: Bürgersaal des Rathauses

Ort: Bürgersaal des Rathauses

18.04.2012 - 17:00:00 Uhr Hauptausschuss-Sitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

19.04.2012 - 17:00:00 Uhr Werkausschuss-Sitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

19.04.2012 - 18:30:00 Uhr Jugendgemeinderatssitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

25.04.2012 - 18:00:00 Uhr Gemeinderatssitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

Ort: Bürgersaal des Rathauses

08.05.2012 - 17:00:00 Uhr Hauptausschuss-Sitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

09.05.2012 - 17:00:00 Uhr Werkausschuss-Sitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

10.05.2012 - 18:30:00 Uhr Jugendgemeinderatssitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

23.05.2012 - 17:00:00 Uhr Gemeinderatssitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

Ort: Bürgersaal des Rathauses

13.06.2012 - 17:00:00 Uhr Werkausschuss-Sitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

14.06.2012 - 18:30:00 Uhr Jugendgemeinderatssitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

19.06.2012 - 17:00:00 Uhr Hauptausschuss-Sitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

27.06.2012 - 18:00:00 Uhr Gemeinderatssitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

Ort: Bürgersaal des Rathauses

Ort: Bürgersaal des Rathauses

11.07.2012 - 17:00:00 Uhr Werkausschuss-Sitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

12.07.2012 - 18:30:00 Uhr Jugendgemeinderatssitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

17.07.2012 - 17:00:00 Uhr Hauptausschuss-Sitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

25.07.2012 - 18:00:00 Uhr Gemeinderatssitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

Ort: Bürgersaal des Rathauses

13.09.2012 - 18:30:00 Uhr Jugendgemeinderatssitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

18.09.2012 - 17:00:00 Uhr Hauptausschuss-Sitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

19.09.2012 - 17:00:00 Uhr Werkausschuss-Sitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

26.09.2012 - 18:00:00 Uhr Gemeinderatssitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

Ort: Bürgersaal des Rathauses

10.10.2012 - 17:00:00 Uhr Werkausschuss-Sitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

11.10.2012 - 18:30:00 Uhr Jugendgemeinderatssitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

16.10.2012 - 17:00:00 Uhr Hauptausschuss-Sitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

Ort: Bürgersaal des Rathauses

24.10.2012 - 18:00:00 Uhr Gemeinderatssitzung
Ort: Kleiner Saal der Stadthalle

08.11.2012 - 18:30:00 Uhr Jugendgemeinderatssitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

Ort: Bürgersaal des Rathauses

14.11.2012 - 17:00:00 Uhr Werkausschuss-Sitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

20.11.2012 - 17:00:00 Uhr Hauptausschuss-Sitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

28.11.2012 - 18:00:00 Uhr Gemeinderatssitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

Ort: Bürgersaal des Rathauses

05.12.2012 - 18:00:00 Uhr Werkausschuss-Sitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

06.12.2012 - 18:30:00 Uhr Jugendgemeinderatssitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

10.12.2012 - 17:00:00 Uhr Hauptausschuss-Sitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

19.12.2012 - 17:00:00 Uhr Gemeinderatssitzung
Ort: Bürgersaal des Rathauses

(c) Stadt Hockenheim
www.hockenheim.de
Alle Rechte vorbehalten

Erstellt am: 2001-06-19 17:10:13
Gedruckt am: 24. April 2018